Leasing w międzynarodowych standardach rachunkowości. – Warto wiedzieć , że w Polsce posługujemy się dwoma kluczowymi dokumentami dla zagadnień księgowych, rachunkowych. Są przede wszystkim ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku. Także o jej późniejsze nowelizacje oraz Polskie standardy Rachunkowości. O leasingu mówi standard numer 5.

Leasing w międzynarodowych standardach – Leasing w MSR 17

Leasing w międzynarodowych standardach rachunkowości, w skrócie MSR, został zapisany w standardzie numer 17. Opisano w nim kiedy dokładnie zawartą transakcję uznajemy za transakcję leasingu. O to konkretne przykłady.

  1. Na mocy umowy leasingowej następuje przeniesienie na leasingobiorcę własności danego składnika Majątku. Na przykład samochodu. Przeniesienie własności ma miejsce przed końcem okresu leasingu
  2. Ponad to korzystający ma możliwość zakupienia tego samochodu za cenę, która będzie o tyle niższa od wartości godziwej. Wartość godziwą ustalamy na dzień, gdy prawo zakupienia składnika będzie mogło zostać zrealizowane, a w momencie rozpoczęcia leasingu istnieje wystarczająca pewność, że korzystający zrealizuje przysługujące mu prawo zakupu.
  3. Okres leasingu stanowi większą część ekonomicznego okresu użytkowania składnika majątku – Nie ma w tym przypadku znaczenia czy korzystający stanie się właścicielem przedmiotu leasingu.
  4. Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych na dzień zawarcia umowy leasingu wynosi prawie tyle, ile wynosi łączna wartość godziwa przedmiotu leasingu. W naszym przypadku samochodu
  5. Pamiętaj przede wszystkim, leasingowane aktywa trwałe według MSR17 mają charakter sprofilowany. Oznacza to, że korzystający może z nich korzystać nez konieczności dopasowywania ich do swoich indywidualnych potrzeb

W tym miejscu zachęcam Cię do przeczytania innego naszego artykułu. –„Leasing w liczbach

Leasing finansowy a operacyjny w MSR 17

MSR 17 zakłada, że wszystkie pożytki ale także wszelkie ryzyko związane z przedmiotem leasingu przenosimy na leasingobiorcę Ponad to w przypadku poniesienia strat, na skutek
na przykład utraty wartości środka trwałego w leasingu, jego przydatności technicznej, całe ryzyko ponosi także leasingobiorca. Korzyści jakie leasingobiorca czerpie z użytkowania przedmiotu leasingu związane z wykorzystaniem potencjału firmy. W przypadku leasingu samochodu dostawczego może być to usprawnienie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *