W tym artykule dowiesz się jak definiujemy leasing na gruncie prawa cywilnego. Zacznijmy zatem od cytatu. Artykuł 7091 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – polski kodeks cywilny definiuje właśnie leasing.

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Kiedy zatem zawierasz umowę leasingu?

Przede wszystkim finansującym jest zawsze firma, który zawiera tę umowę w zakresie podstawowej działalności swojego przedsiębiorstwa. Po drugie umowa zawierana jest na zawsze czas określony. W umowie musimy określić. wynagrodzenie. Co więcej jest ono równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia auta przez firmę leasingową

W tym miejscu zachęcam Cię do przeczytania innego naszego artykułu. – Cesja umowy leasingu.

Leasing na gruncie prawa cywilnego – Umowa leasingu – to ważne

Pod rygorem nieważności umowę leasingu zawierasz zawsze na piśmie. Umowy leasingu nieruchomości powinniśmy zawrzeć w formie aktu notarialnego.

Na gruncie kodeksu cywilnego, umowę leasingu możemy zawrzeć na czas określony. Strony umowy dowolnie określają czas jej trwania. Co ważne umowa leasingu określa skutki przeniesienia własności przedmiotu leasingu przez finansującego na rzecz leasingobiorcy po zakończeniu. Przepis ten nie definiuje nakazu sprzedaży. Zatem nie zawsze leasing będzie równał się sprzedaży po zakończeniu okresu umownego.

Umowa leasingu – o tym musisz pamiętać !

Umowa leasingu musi zawierać pewne obligatoryjne elementy.

  1. strony umowy,
  2. przedmiot umowy,
  3. prawa i obowiązki stron umowy,
  4. wykup ( jeśli jest to umowa leasingu z opcją wykupu)
  5. wynagrodzenie za korzystanie
  6. wypowiedzenie umowy.

To co możemy na koniec Ci doradzić – to to, żebyś zawsze czytał uważnie umowy. Nie wszyscy doradcy są uczciwi – O czym jeszcze napiszemy w kolejnych artykułach. Nie daj sobie w mówić presji czasu.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *