Przewłaszczenie jako zabezpieczenie w leasingu. W polskim prawie bankowym istnieje instytucja przewłaszczenia na zabezpieczenie. Dotyczy ona także samochodów wziętych w leasing. Zacytujmy dokładnie artykuł 101

Art.  101.  [Przewłaszczenie na zabezpieczenie]

1. Zabezpieczenie wierzytelności banku może być dokonane w drodze przeniesienia na bank przez dłużnika lub osobę trzecią, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej lub papierów wartościowych.

2. W przypadku gdy przeniesiona została własność rzeczy określonej co do gatunku lub zbioru rzeczy, dłużnik lub osoba trzecia obowiązani są wyodrębnić i oznaczyć rzecz lub zbiór rzeczy oraz – jeżeli umowa nie stanowi inaczej – prowadzić ewidencję zmian w zakresie przedmiotu przewłaszczenia.

Przewłaszczenie jako zabezpieczenie w leasingu – Co dla Ciebie oznacza?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie polega na przeniesieniu na leasingobiorcę udziału we własności auta. Firma udzielająca CI leasingu staje się więc współwłaścicielem samochodu. Odzwierciedla to także dowód rejestracyjny samochodu. Po całkowitej spłacie kredytu leasingodawca przenosi własność pojazdu z powrotem na leasingobiorcę. Jeśli nie spłacisz rat leasingowych firma leasingowa ma prawo przejąć samochód. Dlaczego ? W umowie o przewłaszczeniu stanowi zapis o tym, że przedmiot leasingu stanowi zabezpieczenie umowy leasingowej.

W tym miejscu zachęcam Cię także do przeczytania innego naszego artykułu. „Pożyczka leasingowa – kto może z niej skorzystać”

Skutki zabezpieczenia na przewłaszczenie

W czasie trwania zabezpieczenia na przewłaczenie nie wolno Ci sprzedać samochodu. Dotyczy to także darowizny. Przede wszystkim pamiętaj, że podlegać będziesz odpowiedzialności karnej z artykułu 284 § 2 kodeksu karnego. Odpowiedzialność karna dotyczy sprzeniewierzenia. Zabezpieczenie na przewłaszczenie jest zatem jedną z form ochrony interesów firm zajmujących się leasingiem.

Jest to dość popularny środek zabezpieczenia stosują go także bank w przypadku kredytów samochodowych

Co ważne po spłacie rat leasingowych otrzymasz od firmy leasingowej dokumenty, które pozwolą Ci przerejestrować pojazd na siebie.

Przewłaszczenie warunkowe

Polega na tym, że w dowodzie rejestracyjnym nie widnieje informacja o współwłasności pojazdu. Firma leasingowa staje się właścicielem auta jeśli dłużnik zalega ze spłatą zaciągniętych rat.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *